صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی کیفری

کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی کیفری

گروه فلش کارت 716a1c564589e93d40f8c12191844386
قیمت ۱۶۵,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری دانلود جزوه بررسی همه جانبه جرم تبانی در معاملات دولتی دانلود جزوه بررسی همه جانبه جرم سرقت دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید” دانلود دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم) دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳ دکتر شمس

خلاصه و نکات کتاب همراه آیین دادرسی کیفـری

تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

قوانین  به صورت کلی به قوانین شکلی و ماهوی منقسم می شوند :

* قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ، قوانین موجد حق هستند .

* قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی قوانین تضمین­کننده حق هستند .

تعریف آیین دادرسی کیفری:

قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر موارد ذیل  است :

 • تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق بزه دیده و متهم و جامعه .
 • کشف جرم و تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی
 • میانجیگری و صلح میان طرفین
 • نحوه رسیدگی و صدور و رای و طرف اعتراض به آراء و اجرای آراء.

تقسیم دعاوی:

 • دعوی عمومی
 • دعوی خصوصیخواسته

۱-۱   دعوا : تعقیب و مجازات مرتکب
۱-۲  خواسته دعوا : مطالبه ضرر و زیان ناشی از  جرم

دعوای خصوصی:

 • ضرر و زیانهای مادی : ضرر فعلیت یافته و مسلم و مستقیم و ناشی از جرم
 • منافع ممکن الحصول : تنها در مواردی قابل مطالبه است که صدق اتلاف نماید .
 • خسارات معنوی : صدمات روحی یا هتک حیثیت اشخاص و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی

روش های مطالبه:

 • کیفری
 • حقوقی

روش کیفـری :

*حالت اول : وفق ماده ۱۵ قانون مدعی به همراه تعقیب کیفری و تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را ضمن رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ، تسلیم دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم کند .

*حالت دوم : جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ نبوده و به لحاظ حضور متهم یا شاکی ، پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده باشد ، وفق ماده ۸۶ شاکی دادخواست ضرر و زیان را حداکثر ظرف ۵ روز تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به جرم می­کند .

روش حقـوقی:

مدعی می تواند در دادگاه حقوقی ، ضمن تقدیم دادخواست ضرر و زیان خود را مطالبه کند و در این صورت حق تقدم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری عمل ناآگاه بوده و پس از آگاهی ، با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه و ضمن شکایت کیفری و در مدت رسیدگی ، دادخواست را نیز به مرجع رسیدگی کیفری تقدیم کند .

تحقیقات مقدماتی : وفق ماده ۹۰ ق. آ. د. ک ، تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ، برای حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم  انجام می شود .

ویژگی های تحقیقات مقدماتی

 • محرمانه بودن
 • سری بودن
 • بی طرف بودن
 • سریع بودن

حکـم : کشف جرم ، تعقیب و انجام تحقیقات بر عهده دادسرا می باشد . به عبارت دیگر تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرای صالح رسیدگی می شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در صورت وجود دلایل و توجه اتهام به متهم پرونده  برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می شود .

تشکیلات دادسرا :

 • دادسراهای عمومی : دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 • دادسراهای تخصصی: دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امور پزشکی ، رایانه ای اقتصادی

تشکـیلات دادسرا

ریاست دادسرا : (دادستان)

معاون

بازپرس

دادیار

 • حکـم : دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد.
 • حکـم: در حوزه قضایی بخش ، دادسرا تشکیل نمی شود لذا وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .
 • حکـم: ضابطین دادگستری نیز تحت نظارت و تعلمیات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می­کنند.

وظایف دادسـرا

 • کشف جرم
 • تعقیب متهم
 • انجام تحقیقات
 • حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد
 • اجرای احکام کیفری
 • انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی

صلاحیت دادسـرا :

 • در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه ، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود .
 • دادسرا به جرایم ارتکابی در حوزه صلاحیت دادگاهی که در معیت آن است رسیدگی می کند .

تکالیف دادستان در خصوص ضابطین

 • ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است .
 • سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت دارند .
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • بازرسی واحدهای مربوط

وظایف ضابـطین :

 • وظایف ضابطین در قبول شکایت اعم از کتبی و شفاهی
 • وظایف ضابطین در مواجهه با جرایم
 • وظایف ضابطین در انجام دستورات مقامات قضایی
 • وظایف ضابطین در انجام تحقیقات مقدماتی

وظایف و اختـیارات دادستان

 • اقامه دعوی عمومی
 • قبول شکایت
 • اقدامات لازم تا پیش از حضور و مداخله موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ که به صورت مشهود واقع شده
 • انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از امحا آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است .
 • صدور قرار تعلیق تعقب
 • صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه

اختیارات بازپرس در خصوص تقاضای میانجیگری از دادستان

شروط میانجیگری :

 • جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه ۶-۷-۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است باشد .
 • طرفین دعوی توافق کنند.
 • تامین متناسب از متهم اخذ شود .

قرارهای قابل اعتراض بازپرس

 • منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
 • قرار بازداشت موقف ، ابقإ و تشدید تامین به تقاضای متهم
 • قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
 • سایر قراردها نیز ظرف مهلت قانونی

الزامـات :

 • تشکیل پرونده شخصیت
 • سپردن طفل یا نوجوان
 • معرفی و حاضر نمودن متهم در دادگاه

روشهای تجویز و درخواسـت اعاده دادرسی

 • درخواست اعاده دادرسی از سوی طرفین
 • درخواست اعاده دارسی از سوی رئیس قوه قضائیه
 • درخواست اعاده دارسی از سوی روسا و سران محاکم قضایی