کلید متون حقوقی

این کتاب شامل نکات مهم آزمونهای متون حقوقی بر اساس فهرست الفبایی ، واژه نامه و مترادف لغات می باشد 

گروه متون حقوقی 6548697afdf3f49450433743f89b1d84
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال