صفحه اصلی / بخش سردفتری / ۳ گام مهم تا موفقیت در آزمون سردفتری

۳ گام مهم تا موفقیت در آزمون سردفتری

test_2

داوطلبان آزمون سردفتری ۹۴، درمسیرموفقیت با تلاش وکوشش فراوان بدنبال اجرای برنامه های مطالعاتی هدفمند خودهستند. ازسوی دیگر، برخی ازداوطلبان تاکنون نتوانسته اند به نحومطلوب به اهداف مطالعاتی خود دست یابند و به دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت علمی ومطالعاتی خودهستند. دراین یادداشت ، قصد داریم به تفصیل برنامه ی مطالعاتی موردنظر و مطلوب این عزیزان را بررسی نماییم . به همین دلیل ، ۳ گام مهم واساسی را تا آزمون سردفتری ۹۴ به شرح ذیل هدف گذاری می نماییم :

 

گام اول : یادگیری وتثبیت

این مرحله ازتاریخ ۱ مرداد آغاز می شود و تا ۳ مهر ۹۴ ادامه خواهد یافت . براساس تعلق به هریک ازگروههای ذیل ، وظایف داوطلبان متفاوت است .

 

۱-دانشجویان مؤسسه

منظورکسانی هستند که دوره ی آموزشی آنها به پایان رسیده یا در هرحال طی کردن دوره ی آموزشی خودهستند. این گروه       می بایست ، طبق برنامه آزمونهای آزمایشی (۲۴-۱۵) جزوات کلاسی خود را همراه با قوانین و مقررات اعلام شده در برنامه ی آزمون ها مطالعه نمایند .

توجه : دانشجویانی که دوره ی آموزشی آنها به پایان نرسیده است ، درصورت عقب بودن ازسرفصل آزمون ها فقط می بایست قوانین ومقررات اعلام شده را مطالعه نمایند و درگام دوم ، جزوات تکمیل شده خود را بخوانند .

 

۲- شرکت کنندگان درآزمون های آزمایشی وکالت

این داوطلبان درگروههای۲۰ و ۱۴ مرحله ای درحال مطالعه واجرای برنامه ی آزمون های آزمایشی هستند و منابع مطالعاتی براساس کیفیت علمی ایشان متفاوت است .

 

اول: دانشجویان با کیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که میانگین نمرات آنها در آزمونهای آزمایشی سردفتری حداقل ۷۰ – ۶۵ درصد بوده است که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

قانون مدنی آقای دکترناصرکاتوزیان + کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما+ کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی تالیف آقایان سید جلیل و سید فریدالدین محمدی + محشا ی قانون مجازات اسلامی آقای دکترایرج گلدوزیان + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + قوانین و مقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری + جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

دوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط به بالا

منظورداوطلبانی هستندکه درآزمون های آزمایشی مؤسسه میانگین نمرات آنها ۶۵- ۵۵ درصد می باشدکه منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما+ کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی تالیف آقایان سید جلیل و سید فریدالدین محمدی + جزوات نکات طلایی حقوق مدنی ، حقوق تجارت و حقوق جزای عمومی و اختصاصی مؤسسه طرح نوین + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری + جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

سوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی ۵۵- ۴۵ درصد می باشد که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از:

کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما + جزوات خودآموز و راهنمای حقوق مدنی و حقوق تجارت مؤسسه طرح نوین + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری + جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی کمتر از ۴۵درصد می باشد که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما + بسته ی جامع وکالت (دروس حقوق مدنی، جزا و تجارت) + جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

۳– سایرداوطلبان آزمون سردفتری ۹۴

منظورکسانی هستند که به گروههای ۱ و ۲ تعلق ندارند لیکن علاقمند هستند ازاین برنامه مطالعاتی استفاده نمایند .

اول : دانشجویان باکیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که می خواهند میانگین حداقل ۷۰-۶۵ درصد را درآزمون اصلی سردفتری بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

قانون مدنی آقای دکترناصرکاتوزیان + کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما+ کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی تالیف آقایان سید جلیل و سید فریدالدین محمدی + محشا ی قانون مجازات اسلامی آقای دکترایرج گلدوزیان + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + قوانین و مقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری + جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

دوم : دانشجویان باکیفیت علمی متوسط به بالا

داوطلبانی که می خواهند میانگین حداقل ۶۵ درصد را درآزمون اصلی سردفتری کسب نمایند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از:

کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما + کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی تالیف آقایان سید جلیل و سید فریدالدین محمدی + جزوات نکات طلایی حقوق مدنی ، حقوق تجارت و حقوق جزای عمومی و اختصاصی مؤسسه طرح نوین + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری + جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

سوم : دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

افرادی هستندکه می خواهند میانگین حداقل ۶۰ درصد را درآزمون اصلی سردفتری بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

کتاب جامع حقوق ثبت خانم معصومه ابراهیمی رهنما + جزوات خودآموز وراهنمای حقوق مدنی و حقوق تجارت مؤسسه طرح نوین + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی+ جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری جزوات فارسی و عربی در سطح کنکور لیسانس علوم انسانی.

 

چند نکته مهم :

۱-کلیه گروهها می بایست قوانین ومقررات مربوطه را طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی مطالعه نمایند.

۲-تست زنی یا تست خوانی در این مرحله اختیاری است. اولویت مهم واساسی دراین مرحله ،یادگیری و فهم مطالب مندرج درمنابع مطالعاتی اعلام شده می باشد .

۳- حداقل میانگین ساعات مطالعاتی درهر روز ، ۸ ساعت یا هفته ای ۵۶ ساعت می باشد .

۴- نکته برداری یا علامتگذاری یا حاشیه نویسی درهنگام مطالعه فراموش نشود .

۵- تمرکزذهنی بالا ، نقش بسیارزیادی درتثبیت مطالب در ذهن خواهد داشت .

۶- حداقل میانگین نمره علمی برای قبولی درآزمون سردفتری ۶۰ درصد می باشد. بنابراین، اگر قصد قبولی درآزمون سردفتری ۹۴ را دارید ، تلاش کنید تا مدت باقیمانده به سطح علمی مورد نظربرسید .

 

گام دوم : تسلط برمطالب

این مرحله از ۴ مهرماه آغاز وبه مدت ۴هفته طول خواهد کشید . بنابراین :

۱-کلیه گروهها می بایست خلاصه یادداشت ها ، نکات مهم ، علامتگذاری ها وحاشیه نویسی های خود را به صورت فشرده ودرمدت ۴ هفته مرورنمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهرروز ، ۱۰ ساعت یا هفته ای ۷۰ ساعت می باشد .

۳- تست زنی یا تست خوانی، مجموعه سوالات آزمون های اخیر در گام دوم پیشنهاد می گردد . دقت کنید نکات مهم و کلیدی هرسوال را به خوبی بیاموزید .

توجه: پس از انتشار آگهی ثبت نام و تعیین ظرفیت پذیرش و زمان آزمون توضیحات تکمیلی تقدیم خواهد شد.

 

گام سوم : مرور نهایی

این مرحله از هفته ی اول آبان آغاز و تایک روز قبل از آزمون سردفتری ۹۴ ادامه خواهد یافت . بنابراین :

۱-کلیه گروههای می بایست گزیده نکات مهم وجمع بندی ، گزیده قوانین ومقررات مهم وگزیده تست های مهم وکلیدی را به صورت فشرده تا روز قبل از آزمون برای آخرین با مطالعه نمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهر روز ، ۱۲ ساعت یا هفته ای ۸۴ می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید در صورت نیاز اعلام خواهد شد.

۴- تست های ۵ سال اخیرآزمون های حقوقی (سردفتری، وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد و …) را تهیه و نکات مهم وکلیدی آن را با دقت بررسی و مطالعه نمایید .

 

خاتمه :

اگرهر داوطلب بتواند طبق برنامه ی مطالعاتی اعلام شده ، وظایف وتکالیف علمی خود را به انجام برساند حداقل می تواند ۱۵ درصد به کیفیت علمی خود اضافه کند. بنابراین داوطلبانی که هم اکنون حداکثرتوان علمی آنها ۴۵ درصد می باشد ، می توانند امیدوار باشند با اجرای کامل برنامه ی پیشنهادی به حداقل کیفیت علمی ۶۰ درصدبرسند وهمین توان علمی می تواند زمینه ساز موفقیت ایشان درآزمون سردفتری ۹۴ باشد . درضمن به یاد داشته باشید :

۱-منابع اعلام شده براساس کیفیت علمی داوطلبان انتخاب شده است. بنابراین اصراری به مطالعه ی منابع سخت تر نداشته باشید.

۲-انتخاب یک درس ، یا دو درس یابیشتر برای مطالعه در یک روز به سلیقه ی داوطلبان و امکان یادگیری آنها بستگی دارد .

۳- به ازای هر ۵۰ دقیقه مطالعه ، حتماً ۱۰ دقیقه استراحت نمایید .

۴- درهنگام مطالعه موادقانونی ، علامتگذاری مواد مهم یا حاشیه نویسی نکات کلیدی وهمچنین درهنگام مطالعه کتب یا جزوات ، خط کشی یا علامتگذاری فراموش نشود .

۵- اگرکارمند یا شاغل هستید ، حتماً برای هفته های پایانی ، تقاضای مرخصی نمایید . این امر ، ضروری است .

۶- درهنگام مطالعه واجرای برنامه ی پیشنهادی آرامش وخونسردی کامل داشته باشید . دریادگیری کامل مطالب بسیارمهم است .

۷-اگر زمان مطالعاتی خود را خوب مدیریت کنید تا روز آزمون حداقل۷۵۰ ساعت مطالعه مفید خواهید داشت و همین مقدار مطالعه ی مفید و هدفمند ، نقش بسیار مهمی در موفقیت شما خواهد داشت .

۸- قبولی درآزمون سردفتری حق داوطلبان با برنامه ، ساعی و پرتلاش است که دررقابت با سایرین ، همواره بهتر وکامل تر وظایف خود را به انجام می رسانند .

موفق باشید