صفحه اصلی / قراردادها

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد

(قرارداد کانال کشی کولر) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

قرارداد

(قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک “SMS” نسخه سازمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱٫ طرفین قـرارداد این قرارداد بین شرکت ………………………………… به نمایندگی ……………………… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت ……………….. به  نمایندگی ……………….، که بعد از این فروشنده نامیده ...

ادامه مطلب

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد

بخشی از قرارداد تحقیقات صنعتی در تاریخ ………………………….. این قرارداد بین ………………………………………………………………………………… به نمایندگی آقای …………………………………………… از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می‌شود) و ………………….. به نمایندگی آقای ………………………، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه………………. (که در این قرارداد دانشگاه نامیده می‌شود) از طرف دیگر، و بر ...

ادامه مطلب

قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

قرارداد

قرارداد خرید سلف  (در قبال وثیقه غیر منقول)   این قرارداد بین شرکت/ کارخانه ………………………………………………………… (کلیه مشخصات ثبتی) ……………………………………………… بنشانی ………………………………………………………………که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یکطرف و بانک ………………………………………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………… که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد

بخشی از متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)   بین امضاء کنندگان زیر: الف – بانک ……………… شعبه  ……………… به نشانی: …………………………………………. و ب – آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ……………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/ متعهدین نامیده می شود/ می شوند ...

ادامه مطلب

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲

قرارداد

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت ...

ادامه مطلب

قرارداد کار بازار یابی

قرارداد

بخشی از قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………. .فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  ۱۳  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد : وظیفه ...

ادامه مطلب

ضمانت نامه پیش پرداخت

قرارداد

بخشی از متن ضمانت نامه پیش پرداخت صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ……………………. ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد

بنام خدا قرارداد (اجاره یک باب پارکینگ) ******** طرف اول قرارداد(موجر):  خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجرین): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. خانم/آقای ……………….. فرزند ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد کاریابی (قرارداد کارجو)

قرارداد

کاریابی ………………………………… قرارداد کارجو این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی)  به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره شناسنامه……………… صادره از ……………… به عنوان طرف دوم قرارداد (کارجو)  و سازمان / شرکت …………………………… به ...

ادامه مطلب

نمونه رزومه ۱

قرارداد

(نمونه رزومه ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۱- مشخصات فردی: نام پدر: نام مستعار: نام و نام خانوادگی: شماره شناسنامه: محل تولد: تاریخ تولد: وضعیت نظام وظیفه:   تعداد فرزندان: وضعیت تاهل:   مجرد                       متاهل تلفن تماس: نشانی محل سکونت:     آخرین ورودی هانمونه رزومه ساختمانی

ادامه مطلب

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات

قرارداد

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات آخرین ورودی هاقرارداد بین منشی و دکترقرارداد استخدام منشیقرارداد بین وکیل ونمونه قرارداد استخدام حسابدارنمونه قرارداد منشی مطبننونه قرارداد منشی

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری نظافت ۱

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد

(قرارداد اجاره به شرط تملیک ) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: مخصوص طرحهای صنعتی(در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد) بین امضا کنندگان ذیل: الف- بانک ………………………..(مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف ...

ادامه مطلب

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد

(قرارداد کانال کشی کولر) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………  تلفن ………………..  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. و به نشانی ...

ادامه مطلب

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: حق الارتفاع: عبور از راه اختصاصی احداثی در ملک پلاک شماره ………………. فرعی …………. از …………. اصلی واقع در اراضی زراعی ……………….. جزء حوزه ثبتی ……….. از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………. مورخ ………….. صفحه ...

ادامه مطلب

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

قرارداد

(تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می گردد . سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی ...

ادامه مطلب

قرار داد حق التدریس

قرارداد

بخشی از قرار داد حق التدریس  ماده  ( ۱ ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد . ماده (۲ ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره تعویض قطعات

قرارداد

(قرارداد مشاوره تعویض قطعات) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو توافقنامه مورخ ……………. این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. به نمایندگی آقای مهندس ……………. ( مدیر) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت خدمات مهندسی…………….و ……. به مدیریت عامل ...

ادامه مطلب