صفحه اصلی / قراردادها

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

حق انتفاع سکنی رقبی

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: …………………………………………………  مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ ...

ادامه مطلب

قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (بیع قطعی ملک) فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی …………………………………………. خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی  …………………………………………. مورد معامله: تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان ...

ادامه مطلب

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد

(قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :  آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای/خانم ...

ادامه مطلب

قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

قرارداد

(قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شهرداری ………………. استان …………..به آدرس: ……… ……… ………. ……….. ……… ……..به نمایندگی آقای/خانم …………….که منبعد در این قرارداد “کارفرما” نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت …………………… به شماره ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی ) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ………………… بین …………………. به نشانی ……………………………….. , که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت و تأسیس شده است و در این قرارداد « گیرنده » نامیده می شود , از ...

ادامه مطلب

ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه

قرارداد

بخشی از متن ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه ************* صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : ……………………. ذی نفع ( ...

ادامه مطلب

قرارداد مزارعه

قرارداد

(قرارداد مزارعه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده۵- ...

ادامه مطلب

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

قرارداد

(تمدید قرارداد اجاره کمپرسور) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: نظر به اتمام قرارداد شماره ۵۹۸۲ مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6)

قرارداد

(نمونه قرارداد مشاور پذیرش) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: موضوع تبصره ۲ ماده ۷ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران ماده ۱- مقدمه ۱-۱- این قرارداد بین شرکت………….. (سهامی…) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره……مورخ………. و ...

ادامه مطلب

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود ...

ادامه مطلب

قرارداد کار معین و مدت محدود

قرارداد

بخشی از قرارداد کار معین و مدت محدود  این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ت۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳ هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………………………. بخش …………………… شهرستان ………… که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ………………….. ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۲

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به ...

ادامه مطلب

قرارداد کار

قرارداد

بخشی از قرارداد کار این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  …………..………………… تلفن : ……………..  به نمایندگی خانم …………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای …………………………… فرزند: ……………………. به شماره شناسنامه :  ……………………. ...

ادامه مطلب

قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال

قرارداد

(قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال ) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام که در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۸۷ توسط مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۱۹۹۰ و ۲۳/۱۲/۱۹۹۲ اصلاح و تکمیل شده است . با در نظر ...

ادامه مطلب

قرارداد پرسنل

قرارداد

بخشی از قرارداد پرسنل ماده یک : نوع سند: قرارداد ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی ماده سوم : طرفین قرارداد : ۱-۳- طرف اول : شرکت به شماره ثبت ، به آدرس: تلفن: و آدرس الکترونیک به نمایندگی مدیرعامل که ازاین پس در این ...

ادامه مطلب

قرارداد اسکلت فلزی

قرارداد

(قرارداد اسکلت فلزی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. ...

ادامه مطلب

قرارداد بتن ریزی

قرارداد

(قرارداد بتن ریزی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ……………….. به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند …………….. به شماره‌شناسنامه ………………. صادره از ………………. و ...

ادامه مطلب

قرارداد تدوین کتاب

قرارداد

بخشی از قرارداد تدوین کتاب بخش اول – کلی‍ّات این قرارداد به منظور تهیه و تدوین کتب مورد نیاز دانشگاه …………………… از طریق چاپ و نشر آثار علمی، بین دانشگاه ……………………………. که در این قرارداد اختصاراً دانشگاه نامیده می‌شود و صاحب اثر با شرایط زیر منعقد می‌شود. نمونه قرارداد تدوین ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS)

قرارداد

بخشی از متن قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی   ماده ۱٫ طرفین قـرارداد………………………… این قرارداد بین شرکت …………… به نمایندگی ……… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت …….. به  نمایندگی …….، که بعد از این فروشنده نامیده می‌شود از طرف ...

ادامه مطلب