صفحه اصلی / قراردادها / سوگندنامه

سوگندنامه

قولنامه انتقال ملک

قرارداد

(قولنامه انتقال ملک) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قیمت: مبلغ ………………. ریال رایج که مبلغ …………………… ریال از آن طی چک شماره …………………… عهده بانک …………….. شعبه …………. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم ...

ادامه مطلب

سوگند نامه ۱

قرارداد

(سوگند نامه ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: اینجانب ………………………………….. شرکت  ………………….. که مقر اصلی آن در  …………………………………. واقع است، پیشنهاد انجام فعالیتهای بازرگانی را در ارتباط با/ و یا برای دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات و شرکتهای وابسته یا تحت کنترل دولت با/ یا بدون ...

ادامه مطلب

سوگند نامه ۲

قرارداد

(سوگند نامه ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: اینجانب ………………………………….. شرکت  ………………….. که مقر اصلی آن در  …………………………………. واقع است، پیشنهاد انجام فعالیتهای بازرگانی را در ارتباط با/ و یا برای دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات و شرکتهای وابسته یا تحت کنترل دولت با/ یا بدون ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • متن قولنامه دستی
  • نمونه قولنامه دستی
  • متن قولنامه
  • متن قولنامه دستی فروش ملک
  • قولنامه دستی
  • متن قولنامه دستی خانه
  • نمونه قولنامه دستی فروش ملک
  • قولنامه خرید وفروش
  • فروشنامه دستی
  • متن قولنامه خرید و فروش خانه