صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای اجاره

قراردادهای اجاره

نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

قرارداد

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات بخشی  از نمونه متن قرار داد: (موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ع – ۱۳۰ (۶-۸۲)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۱ – نام دستگاه (کارفرما) : ۲ – نام نماینده دستگاه ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

قرارداد

  بنام خدا قرارداد (بخشی از قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی) *******   طرف اول قرارداد(موجر): خانم/ آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………… ساکن:…………………………. طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد

بخشی از قرارداد اجاره نامه ساختمان   الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران ...

ادامه مطلب

دانلود قرارداد اجرای طرح پژوهشی

قرارداد

« بخشی از قرارداد اجرای طرح پژوهشی » « با اعتبار ۱۰۰% بیرونی »   ماده ۱ : طرفین قرارداد این قرارداد بین آقای ………………………………………… به نمایندگی از طـرف سازمان ………………………………………… به نشانی ……………………………………….کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و………………………………………… نام پدر: …………………….. ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری) ******* طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن : ………………………………………طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ………………..(رئیس هیات مدیره) فرزند ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجرین): ۱- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. ۲- خانم/آقای ……………….. فرزند ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده ۸۸ موضوع ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد

بنام خدا قرارداد (اجاره یک باب پارکینگ) ******** طرف اول قرارداد(موجر):  خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجرین): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. خانم/آقای ……………….. فرزند ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد

(قرارداد اجاره به شرط تملیک ) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: مخصوص طرحهای صنعتی(در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد) بین امضا کنندگان ذیل: الف- بانک ………………………..(مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………….  به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی …………… ( مدیریت ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف آقای …………….. شخص حقیقی …………………….. ……….. به ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد

(قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد:      ۱-۱- موجـر / موجـرین  ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /               ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی …………………………………………..                          ساکن ………………………………………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

قرارداد

(قرارداد اجاره وسیله نقلیه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد:     با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد اجاره خودرو این قرارداد بین ………….. به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیر ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… ...

ادامه مطلب