صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای اقاله

قراردادهای اقاله

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بنام خدا ( قرارداد اقاله) ******* طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………….. ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • اقاله سند
  • قرارداد اقاله
  • نمونه اقاله
  • نمونه سند اقاله
  • نمونه متن اقاله