صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد توزیع(وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) **********   فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بخشی از نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی فیمابین:………………………………………………………………….. که دفتر مرکزی او واقع است در: …………………………………………… (که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) ……………. …………………………………………………………. که دفتر مرکزی او واقع است در: ……………………………………………….. (که منبعد « نماینده » نامیده می ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه سوالات قراردادهای تجاری بین الملل
  • نکات مهم در قراردادهای بین المللی خرید