صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای حق انتفایی

قراردادهای حق انتفایی

حق انتفاع سکنی رقبی

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: …………………………………………………  مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ ...

ادامه مطلب

قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………….. منتفع: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………… نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی عمری به صورت PDF ...

ادامه مطلب

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: حق الارتفاع: عبور از راه اختصاصی احداثی در ملک پلاک شماره ………………. فرعی …………. از …………. اصلی واقع در اراضی زراعی ……………….. جزء حوزه ثبتی ……….. از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………. مورخ ………….. صفحه ...

ادامه مطلب