صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای فرهنگی آموزشی

قراردادهای فرهنگی آموزشی

قرارداد تدوین کتاب

قرارداد

بخشی از قرارداد تدوین کتاب بخش اول – کلی‍ّات این قرارداد به منظور تهیه و تدوین کتب مورد نیاز دانشگاه …………………… از طریق چاپ و نشر آثار علمی، بین دانشگاه ……………………………. که در این قرارداد اختصاراً دانشگاه نامیده می‌شود و صاحب اثر با شرایط زیر منعقد می‌شود. نمونه قرارداد تدوین ...

ادامه مطلب

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد

بخشی از قرارداد مدیریت طرح موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود , در تاریخ ………………. در ………….. بین ……………. که کارفرما نامیده می شود , از یکسو و واحد خدمات ...

ادامه مطلب

قرارداد آموزشگاه ها

قرارداد

بخشی از قرارداد آموزشگاه ها  این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱: طرفین قرارداد ۱-۱: …………………. به نشانی اینترنتی ...

ادامه مطلب

قرارداد فرهنگی و تفریحی

قرارداد

بخشی از قرارداد فرهنگی و تفریحی : این قرارداد بین …………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. به آدرس تهران ……………… از یک طرف که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و آژانس خدماتی و ...

ادامه مطلب

قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

قرارداد

بخشی از قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی این قرارداد بین ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت ) به آدرس……………. منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف  مدیریت درمان سازمان ...

ادامه مطلب

قرارداد آموزش

قرارداد

بخشی از قرارداد آموزش این قرارداد بین ………….. به نمایندگی مهندس ……………. واقع در………… که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای حافظ ………….به نمایندگی آقای ……………… واقع در……………… به عنوان موجر از طرف دیگر در شیراز منعقد می گردد : نمونه قرارداد آموزش به صورت ...

ادامه مطلب

قرارداد عملیات تحقیقاتی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:   قرارداد عملیات تحقیقاتی در تاریخ ……………….. قرارداد ذیل مابین شرکت …………………… به نمایندگی ………….. به نشانی ……………………………………. تلفن …………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….. به نشانی …………………………….. تلفن …………………. به عنوان ...

ادامه مطلب

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد

بخشی از قرارداد تحقیقات صنعتی در تاریخ ………………………….. این قرارداد بین ………………………………………………………………………………… به نمایندگی آقای …………………………………………… از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می‌شود) و ………………….. به نمایندگی آقای ………………………، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه………………. (که در این قرارداد دانشگاه نامیده می‌شود) از طرف دیگر، و بر ...

ادامه مطلب

قرار داد حق التدریس

قرارداد

بخشی از قرار داد حق التدریس  ماده  ( ۱ ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد . ماده (۲ ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های ...

ادامه مطلب