صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای مالیاتی

قراردادهای مالیاتی

قرارداد حسابرسی مالیاتی

قرارداد

بخشی از قرارداد حسابرسی مالیاتی این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب //بین شرکت …………………به نشانی ……………………….و موسسه حسابرسی………. به نشانی ………. که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد ...

ادامه مطلب