صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای مشاوره

قراردادهای مشاوره

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6)

قرارداد

(نمونه قرارداد مشاور پذیرش) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: موضوع تبصره ۲ ماده ۷ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران ماده ۱- مقدمه ۱-۱- این قرارداد بین شرکت………….. (سهامی…) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره……مورخ………. و ...

ادامه مطلب

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

قرارداد

(قرارداد ناظر پروژه پژوهشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود متن ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره

قرارداد

(قرارداد مشاوره) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین…………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام…………… با نمایندگی …………… ( قائم مقام مدیر) به نشانی شیراز , کیلومتر …………… که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف… متن کامل قرارداد در لینک زیر:

ادامه مطلب

قرارداد نظارت (مشاوره به صورت نیمه وقت)

قرارداد

(قرارداد نظارت) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ………………………………  که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………. دارنده شناسنامه شماره: …………………….به نشانی: ……………………………………………………………………… دارای تحصیلات: ………………………. از دانشگاه/دانشکده ………………… کشور: ………………. که از این ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

قرارداد

(قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین شرکت ……………. به عنوان کارفرما از یک طرف و ………………….. به عنوان مشاور از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد: ماده ۱ : موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای کارشناسی ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره تعویض قطعات

قرارداد

(قرارداد مشاوره تعویض قطعات) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو توافقنامه مورخ ……………. این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. به نمایندگی آقای مهندس ……………. ( مدیر) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت خدمات مهندسی…………….و ……. به مدیریت عامل ...

ادامه مطلب

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد

(قرارداد ساختمان سالن ورزشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می ...

ادامه مطلب