صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای مناقصه

قراردادهای مناقصه

قرارداد درای وال

قرارداد

(قرارداد درای وال) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ …………………. مابین شرکت …………………. به نمایندگی …………………. به نشانی …………………………. تلفن …………………. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………. به نمایندگی …………………. و به نشانی …………………. تلفن …………………. که خریدار ...

ادامه مطلب

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲

قرارداد

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت ...

ادامه مطلب

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱

قرارداد

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت ...

ادامه مطلب