صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای نظارت

قراردادهای نظارت

قرارداد نظارت فنی ۳

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۳) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد . ماده دو ـ مدت قرارداد ۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ……………….. ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ……………….. ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد . ماده دو ـ مدت قرارداد ۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب