صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای پرداخت پاداش

قراردادهای پرداخت پاداش

قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

قرارداد

(قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: مشخصات کارگاه نوع صنعت یا فعالیت انواع محصول ظرفیت اسمی نوع مالکیت تعداد کل کارکنان تعداد کارکنان مشمول قرارداد     آخرین ورودی هانمونه فرم جریمه پرسنلنمونه فرم پاداش

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه فرم جریمه پرسنل
  • نمونه فرم پاداش