صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نظافت ۲

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون : ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

قرارداد

(قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک “SMS” نسخه سازمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱٫ طرفین قـرارداد این قرارداد بین شرکت ………………………………… به نمایندگی ……………………… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت ……………….. به  نمایندگی ……………….، که بعد از این فروشنده نامیده ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری نظافت ۱

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون ...

ادامه مطلب

پیمان انجام

قرارداد

(پیمان انجام…) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱- موضوع پیمان و محل اجرای کار: موضوع پیمان عبارتست از:………………………………………………………………………….. بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رؤیت، مهر و امضاء‌ پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱ ) نظر به اینکه , آقای ……………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………………… ساکن …………………… ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد ) مالک پلاک فرعی ………………. از ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد

(قرارداد پیمان مدیریت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی , شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ……………. بین ………… که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود ...

ادامه مطلب

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات, ساختمان و نصب

قرارداد

(موافقت نامه پیمان های مهندسی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو  …………….. و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از انجام اندازه گیری ها و محاسبات لازم جهت آنالیز مکانیکی و تعیین موقعیت تراز محور کوره هزار تنی اول کارخانه ………. به شرح مندرج در پیوست شماره یک که جزء لاینفک این قرارداد می ...

ادامه مطلب