صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای کار

قراردادهای کار

قرارداد کار معین و مدت محدود

قرارداد

بخشی از قرارداد کار معین و مدت محدود  این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ت۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳ هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………………………. بخش …………………… شهرستان ………… که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ………………….. ...

ادامه مطلب

قرارداد کار

قرارداد

بخشی از قرارداد کار این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  …………..………………… تلفن : ……………..  به نمایندگی خانم …………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای …………………………… فرزند: ……………………. به شماره شناسنامه :  ……………………. ...

ادامه مطلب

قرارداد پرسنل

قرارداد

بخشی از قرارداد پرسنل ماده یک : نوع سند: قرارداد ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی ماده سوم : طرفین قرارداد : ۱-۳- طرف اول : شرکت به شماره ثبت ، به آدرس: تلفن: و آدرس الکترونیک به نمایندگی مدیرعامل که ازاین پس در این ...

ادامه مطلب

قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد

بخشی از قرارداد تأمین نیروی کارگری این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

ادامه مطلب