صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد استخدام

قرارداد استخدام

قرارداد نمایندگی

قرارداد

قرارداد نمایندگی ماده۱: طرفین قرارداد این قرارداد ما بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شرکت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مدیریت عاملی آقای …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملی ………………………………..ه به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره …………………………………  مورخه …………………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد کار بازار یابی

قرارداد

بخشی از قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………. .فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  ۱۳  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد : وظیفه ...

ادامه مطلب

قرارداد کاریابی (قرارداد کارجو)

قرارداد

کاریابی ………………………………… قرارداد کارجو این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی)  به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره شناسنامه……………… صادره از ……………… به عنوان طرف دوم قرارداد (کارجو)  و سازمان / شرکت …………………………… به ...

ادامه مطلب

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات

قرارداد

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات آخرین ورودی هاقرارداد بین منشی و دکترنمونه قرارداد منشی مطبفرم قرارداد با منشی مطبقرارداد استخدام منشیقرارداد بین وکیل وقرارداد منشینمونه قرارداد استخدام حسابدارننونه قرارداد منشی

ادامه مطلب

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

قرارداد

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی آخرین ورودی هانمونه قرارداد استخدام مهندس عمراننمونه فرم استخدام منشینمونه قرارداد استخدام ویزیتور

ادامه مطلب

قرارداد کار موقت

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید به نام خدا شماره: …………………..                          نمونه                                تاریخ: ………………….. قرارداد کار موقت ****** بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت …………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود ...

ادامه مطلب