صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد

(قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل: الف) بانک  ……………. شعبه  ……………………. به نشانی  ………………. به عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف. ب) آقای/ خانم/شرکت  …………… فرزند  ……………. به شماره شناسنامه  ………….. صادره متن ...

ادامه مطلب

قرارداد مضاربه (بازرگانی داخلی)

قرارداد

(قرارداد مضاربه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: ماده۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده۵- عامل ...

ادامه مطلب

قرارداد مضاربه

قرارداد

(قرارداد مضاربه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: قدرالسهم از مضاربه : حصه مالک از سود حاصله معادل ………………………. و حصه مضارب معادل ………………………. از سود حاصله می باشد. مدت قرارداد : از تاریخ زیر بمدت …………………….. سال کامل شمسی. نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمایه مورد مضاربه را ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • قرارداد مضاربه بین دو نفر
  • متن قرارداد مضاربه شرعی
  • نمونه عقد مضاربه
  • قرار داد مضاربه
  • نمونه فرم عقد مضاربه
  • نمونه قرار داد مضاربه
  • نمونه قرارداد مضاربه pdf
  • نمونه مضاربه شرعی