صفحه اصلی / قراردادها / مزارعه مساقات

مزارعه مساقات

قرارداد مزارعه

قرارداد

(قرارداد مزارعه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده۵- ...

ادامه مطلب

قرارداد مساقات

قرارداد

(قرارداد مساقات) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت ...

ادامه مطلب