صفحه اصلی / قراردادها / موافقت نامه ها

موافقت نامه ها

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی ) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ………………… بین …………………. به نشانی ……………………………….. , که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت و تأسیس شده است و در این قرارداد « گیرنده » نامیده می شود , از ...

ادامه مطلب

صلح حقوق سرقفلی مغازه

قرارداد

(صلح حقوق سرقفلی مغازه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(متصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… مورد معامله:….. متن ...

ادامه مطلب

صلح حقوق تلفن

قرارداد

(صلح حقوق تلفن) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بطرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………… متن کامل قرارداد در لینک زیر:

ادامه مطلب

موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

قرارداد

(موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در ...

ادامه مطلب

قرارداد محوطه سازی

قرارداد

(قرارداد محوطه سازی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین شرکت …………………. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………… تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد مهندسی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو  ……………………… و شرکت ………………….. که با شماره ………………………. در شهر ……………… کشور …………………… در اداره ...

ادامه مطلب

قرارداد چاپ کتاب

قرارداد

(قرارداد چاپ کتاب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………………… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده متن ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها ...

ادامه مطلب

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد

(قرارداد مشارکت مدنی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین امضاکنندگان زیر الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………… ب) آقای/ خانم/شرکت  ………………………………. فرزند  ……………………… به شناسنامه شماره  ………………… صادره  ……………………………. به نشانی  …………………………………………………………………………………………… ثبت شده ذیل شماره  ……………………….. متن کامل قرارداد در لینک زیر:  

ادامه مطلب