صفحه اصلی / آرشیو برچسب : مسئولیت کیفری اطفال در ایران

آرشیو برچسب : مسئولیت کیفری اطفال در ایران

رژیم مسئولیت مدنی وکیفری رسانه ها درحقوق فرانسه

28732-france2

رژیم مسئولیت مدنی وکیفری رسانه ها درحقوق فرانسه  هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد. به رغم ...

ادامه مطلب